Luzern (139).JPG

                                                                                                         여러분 ~

                                                                                      모두 모두 즐거운 여행 하시기를 바랍니다

 

Luzern (26).JPG

                                                                                 유람선은 9시에 떠났나요?

 

Luzern (29).JPG

백조처럼 우아하게

 

Luzern (36).JPG

비둘기처럼 자유롭게 날아 볼까요?

 

Luzern (48).JPG

 

Luzern (49).JPG

 

Luzern (50).JPG

 

Luzern (53).JPG

                                                                                                               하이~~~

                                                                                   혜순후배님은 스위스패스를 갖고 있군요.

                                                                                                    표검사를 했나요?

                                                         아~~~ 그러면 우리는 이미 스위스 패스로 배를 탈 수 있다는 걸 경험했습니다emoticon

 

Luzern (54).JPG

 

 

Luzern (55).JPG

 

Luzern (156).JPG

 

Luzern (157).JPG

 

Luzern (59).JPG

 

Luzern (158).JPG

                                                                                              비츠나우로 이동합니다

 

Luzern (60).JPG

 

Luzern (135).JPG

 

Luzern (62).JPG

 

Luzern (63).JPG

 

Luzern (160).JPG

                                                                                                         야호~~~~~

                                                                                                 오늘부터 일주일동안은 자유다~~~~

 

Luzern (161).JPG

                                                                                        언니, 그렇게 좋으세요?

 

Luzern (64).JPG

 

 

Luzern (65).JPG

 

 

Luzern (301).JPG

 

Luzern (20).JPG

 멀어져가는 기차처럼 이젠 추억이 되어가는 스위스 여행 !

여러분 ~~

고난의 길이었나요?

그동안 우리는 밥상 다 차려놓고 숟가락까지 손에 쥐어 준 아주 편안한 여행을 한것 같습니다

이번 여행에서 참으로 많은 것을 배웠습니다.